دکتر پیمان زندی

  • 21 فروردین 1400
  • مدیر سایت

سوابق علمی – طی دوره تخصص جراحی مغز و اعصاب در شهرهای کرمانشاه و تهران بهره گیری از محضر اساتید بنام این رشته – طی دوره های اعمال جراحی لیزری و تزریقات ستون فقرات در مراکز اختصاص و مرجع در تهران

دکتر پیمان زندی

  • 27 آذر 1397
  • مدیر سایت

سوابق علمی – طی دوره تخصص جراحی مغز و اعصاب در شهرهای کرمانشاه و تهران بهره گیری از محضر اساتید بنام این رشته – طی دوره های اعمال جراحی لیزری و تزریقات ستون فقرات در مراکز اختصاص و مرجع در تهران